SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Bài thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 06 trang) Câu 1. Khối trụ có bán kính đáy là r và độ dài chiều cao là h có thể tích khối trụ đã cho bằng A. . B. . C. . D. . Câu 2. Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình dưới đây 0 + 0 0 + 1 Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đạt cực đại tại . B. Hàm số đạt cực đại bằng 1. C. Hàm số đạt cực tiểu bằng . D. Hàm số đạt cực tiểu tại . Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng . Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng ? A. . B. . C. . D. . Câu 4. Cho hàm số xác định và liên tục trên R, có bảng biến thiên như sau 1 + 0 0 + 2 Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng B. Hàm số đồng biến trên khoảng C. Hàm số nghịch biến trên khoảng D. Hàm số đồng biến trên khoảng Câu 5. Nghiệm của phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 6. Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là A. B. . C. . D. . Câu 8. Cho hàm số xác định và liên tục trên , có bằng A. 4. B. 32. C. 8. D. 16. Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu? A. . B. . C. . D. . Câu 10. Cho khối lăng trụ đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng A. . B. . C. . D. . Câu 11. Nguyên hàm của hàm số là A. B. C. D. Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho điểm . Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng có phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 13. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng , . Vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho là A. Chéo nhau. B. Trùng nhau. C. Song song. D. Cắt nhau . Câu 15. Cho số phức với . Môđun của z tính bằng công thức nào sau đây? A. B. C. D. Câu 16. Cho cấp số cộng có và công sai . bằng A. 401. B. 403. C. 404. D. 402. Câu 17. Gọi là các nghiệm của phương trình . bằng A. 10. B. 5. C. 12. D. 4. Câu 18. Giá trị thực của p và q thỏa mãn ( i là đơn vị ảo) bằng A. . B. . C. . D. . Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng A. . B. . C. . D. . Câu 20. Biết rằng và . Khi đó xy bằng A. . B. . C. . D. . Câu 21. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức thành đa thức ? A. 2019. B. 2020. C. 2018. D. 2017. Câu 22. Cho hàm số y= có đạo hàm với mọi . Số điểm cực trị của hàm số y= f(x) là A. 0. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 23. Cho khối nón có bán kính đáy bằng r và độ dài đường sinh bằng 3 lần bán kính đáy. Thể tích của khối nón đã cho bằng A. . B. . C. . D. . Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho điểm . Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM là A. B. C. D. Câu 25. Đạo hàm của hàm số là A. B. C. D. Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 27. Khối tứ diện đều cạnh có thể tích bằng A. B. C. D. Câu 28. Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con số nào dưới đây? A. 107 667 000 đồng. B. 105 370 000 đồng. C. 111 680 000 đồng. D. 116 570 000 đồng. Câu 29. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau 1 3 0 + 0 1 Số nghiệm thực của phương trình là A. 1. B. 3. C. 2. D. 0. Câu 30. Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 31. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. 1. B. 3. C. 2 . D. 4. Câu 32. Cho hình hộp chữ nhật có và (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng và AC bằng A. 90°. B. 30°. C. 45°. D. 60°. Câu 33. Tổng bình phương các nghiệm thực của phương trình bằng A. 20. B. 4. C. 2. D. 6. Câu 34. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn là A. Đường tròn tâm I(0; 1), bán kính . B. Đường tròn tâm I(1; 0), bán kính . C. Đường tròn tâm I(-1; 0), bán kính . D. Đường tròn tâm I(0; -1), bán kính . Câu 35. Cho với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của ( ) bằng A. . B. 6. C. 3. D. 0. Câu 36. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường và parabol bằng 15. Biết có đỉnh là điểm cực tiểu. Tính A. T = -8. B. T = -2. C. T = 14. D. T = 3. Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD biết và chiều cao hình chóp bằng 6. Gọi là điểm cách đều 5 đỉnh của hình chóp (với c > 0). Tính giá trị của A. B. C. D. Câu 38. Cho số phức z thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của đạt được khi với a, b là các số thực dương. Giá trị của ( ) bằng A. 19. B. 16. C. 24. D. 13. Câu 39. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu và đường thẳng . Mặt phẳng chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Phương trình của là .Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. . B. . C. . D. . Câu 40. Từ miếng tôn hình vuông ABCD cạnh bằng 8 dm, người ta cắt ra hình quạt tâm A bán kính AB = 8 dm (như hình vẽ) để cuộn thành chiếc phễu hình nón (khi đó AB trùng AD). Tính thể tích V của khối nón tạo thành bằng A. B. C. D. Câu 41. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi A là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Xác suất của biến cố A bằng A. B. C. D. Câu 42. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện và ? A. 3. B. 4. C. 2 . D. 0. Câu 43. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm và mặt phẳng có phương trình . Biết rằng tồn tại duy nhất điểm thuộc mặt phẳng sao cho . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 44. Cho hàm số liên tục trên và hàm số có đồ thị như hình bên. Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi A. . B. . C. . D. . Câu 45. Cho hình chóp S. ABC có đáy vuông cân ở B, . Gọi G là trọng tâm của , mp đi qua AG và song song với BC chia khối chóp thành hai phần. Gọi V là thể tích của khối đa diện không chứa đỉnh S. Tính V. A.V= B.V= C. V= D.V= Câu 46. Ông Chính gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo và từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 20 triệu đồng. Hỏi sau 18 năm số tiền ông Chính nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Giả định trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi và ông Chính không rút tiền ra (kết quả được làm tròn đến hàng nghìn). A. 1. 686. 898. 000 VNĐ. B. 743. 585. 000 VNĐ. C. 739. 163. 000 VNĐ. D. 1. 335. 967. 000 VNĐ. Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng để hàm số đồng biến trên khoảng ? A. 999 B. 1001 C. 1998 D. 998 Câu 48. Cho hàm số liên tục trên và hàm số có đồ thị trên đoạn như hình vẽ. Biết miền hình phẳng được tô sọc kẻ có diện tích S = 6. Tính tích phân A. I = 2. B. I = 12. C. I = 24. D. I = 18. Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng để hàm số đồng biến trên đoạn . A. 2020. B. 2019. C. 2028. D. 2018. Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có , đường cao AH nằm trên đường thẳng và đường phân giác trong BD của góc B nằm trên đường thẳng có phương trình . Diện tích tam giác ABC bằng A. 4. B. . C. . D. 8. -------------------------------------HẾT ------------------------------------ ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – MÔN TOÁN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 D 11 D 21 A 31 C 41 A 2 B 12 C 22 D 32 D 42 B 3 D 13 D 23 C 33 A 43 B 4 B 14 C 24 B 34 D 44 D 5 A 15 C 25 D 35 B 45 A 6 A 16 B 26 A 36 A 46 D 7 C 17 A 27 C 37 B 47 B 8 C 18 A 28 C 38 B 48 D 9 A 19 C 29 B 39 C 49 B 10 A 20 B 30 D 40 A 50 B

(Đề xuất) đề thi toán THPT Nguyễn Huệ – Khánh Hòa 2019

Tiếp tục đề thi đề thử toán đề xuất của trường THPT Đoàn thị Diễmđề thi thử toán thpt trường THPT Nguyễn Huệ

Đề thi cũng có 50 câu hỏi dạng trả lời trắc nghiệm theo A, B, C, D khá giống với đề thi tham khảo của bộ giáo dục. Các em có thể tìm thêm các đề thi của tỉnh khánh hòa tại đây

Sau đây là các câu hỏi hay trong đề thi toán THPT Nguyễn Huệ 2019

Câu 28. Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con số nào dưới đây?A. 107 667 000 đồng. B. 105 370 000 đồng. C. 111 680 000 đồng. D. 116 570 000 đồn

sdsd

Câu 40. Từ miếng tôn hình vuông ABCD cạnh bằng 8 dm, người ta cắt ra hình quạt tâm A bán kính AB = 8 dm (như hình vẽ) để cuộn thành chiếc phễu hình nón (khi đó AB trùng AD). Tính thể tích V của khối nón tạo thành bằng

Câu 43. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm  và mặt phẳng  có phương trình . Biết rằng tồn tại duy nhất điểm  thuộc mặt phẳng  sao cho . Mệnh đề nào dưới đây  đúng

Hình ảnh các câu cuối trong đề thi thử toán THPT Nguyễn Huệ Khánh Hòa 2019

(Đề xuất) đề thi toán THPT Nguyễn Huệ – Khánh Hòa 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *