SỞ GDĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT NINH BÌNH - BẠC LIÊU ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 50 câu TNKQ, trong 6 trang) Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . Mã đề : 131 Câu 1. Khối cầu có bán kính R = 6 có thể tích bằng bao nhiêu? A. 72π. B. 48π. C. 288π. D. 144π. Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x − y + z − 1 = 0. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P)? A. M(2; −1; 1). B. N(0; 1; −2). C. Q(1; −3; −4). D. H(1; −2; 0). Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau x y 0 y −∞ −2 1 4 +∞ + 0 − 0 − 0 + −∞ 1 −∞ +∞ 3 +∞ Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (−2; 4). B. (−2; 1). C. (−∞; −2). D. (3; +∞). Câu 4. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số y = f(x) là A. M(0; −3). B. N(−1; −4). C. P(1; −4). D. Q(−3; 0). x y 0 y −∞ −1 0 1 +∞ − 0 + 0 − 0 + +∞ −4 −3 −4 +∞ Câu 5. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau? A. y = 2x + 5 x + 1 . B. y = 2x + 3 x + 1 . C. y = 2x + 1 x + 1 . D. y = 2x − 1 x − 1 . x y −2 −1 1 3 4 −3 −2 O 1 2 Câu 6. Cho f(x) là một hàm số liên tục trên [−2; 5] và Z 5 −2 f(x) dx = 8, Z 3 1 f(x) dx = −3. Tính P = Z 1 −2 f(x) dx + Z 5 3 f(x) dx. A. P = 5. B. P = −11. C. P = 11. D. P = −5. Trang 1 - Mã đề 131 Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x 2 +y 2 +z 2 −2x+ 4y − 6z + 9 = 0. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là A. I(1; −2; 3) và R = 5. B. I(−1; 2; −3) và R = 5. C. I(1; −2; 3) và R = √ 5. D. I(−1; 2; −3) và R = √ 5. Câu 8. Cho các số thực a < b < 0. Mệnh đề nào sau đây sai? A. ln(ab) 2 = ln(a 2 ) + ln(b 2 ). B. ln a b 2 = ln(a 2 ) − ln(b 2 ). C. ln a b = ln |a| − ln |b|. D. ln √ ab = 1 2 (ln a + ln b). Câu 9. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Gọi D là giá trị cực đại và d là giá trị cực tiểu của hàm số y = f(x). Tính giá trị D − d. A. −5. B. 5. C. −2. D. 2. x y 0 y −∞ −1 1 +∞ + 0 − 0 + −∞ 3 −2 +∞ Câu 10. Tổng các nghiệm của phương trình 2 x 2+2x = 82−x bằng A. −6. B. −5. C. 5. D. 6. Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = ex + cos x + 2019 là A. F(x) = ex + sin x + 2019 + C. B. F(x) = ex − sin x + C. C. F(x) = ex + sin x + 2019x + C. D. F(x) = ex − sin x + 2019x + C. Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d song song với trục Oy. Đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương là A. −→u1 = (2019; 0; 0). B. −→u2 = (0; 2019; 0). C. −→u3 = (0; 0; 2019). D. −→u4 = (2019; 0; 2019). Câu 13. Trong khai triển nhị thức (x + 2)n+6 với n ∈ N có tất cả 19 số hạng. Vậy n bằng A. 11. B. 12. C. 10. D. 19. Câu 14. Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn của số phức z = (1 + i)(2 − i)? A. M. B. P. C. N. D. Q. x y O −3 P −1 −1 N 3 1 M 3 Q 1 Câu 15. Hình trụ có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Chiều cao của hình trụ đã cho bằng A. 2a. B. 2 3 a. C. 3a. D. 3 2 a. Câu 16. Cho (un) là một cấp số cộng thỏa mãn u1 + u3 = 8 và u4 = 10. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 3. B. 6. C. 2. D. 4. Câu 17. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f 0 (x) = x(x − 1)2 (2x + 3). Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị? A. 2. B. 3. C. 0. D. 1. Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; −2; 3), B(3; 0; −1). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình A. x − y − 2z + 1 = 0. B. x + y − z + 1 = 0. C. x + y − 2z + 7 = 0. D. x + y − 2z + 1 = 0. Trang 2 - Mã đề 131 Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình log0,5 (x − 1) > 1 là A. −∞; 3 2 . B. 1; 3 2 . C. 3 2 ; +∞ . D. 1; 3 2 . Câu 20. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z − (2 + 3i)z = 1 − 9i. Số phức w = 5 iz có điểm biểu diễn là điểm nào trong các điểm A, B, C, D ở hình bên? A. C. B. A. C. D. D. B. x y −2 O 2 −1 1 −2 1 B −2 A C D Câu 21. Trong không gian, cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh một đường cao của nó. A. V = πa3 √ 3 24 . B. V = πa3 √ 3 72 . C. V = πa3 4 . D. V = 3πa3 4 . Câu 22. Cho hàm số f(x) = ax3 + bx2 + cx + d (d 6= 0) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình 3f(x) − 1 = 0 bằng A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. x y O 1 2 −1 4 Câu 23. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị (C) là đường cong như hình bên dưới. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = 2 (phần bị bôi đen) là x y 1 2 0 y = f(x) A. S = Z 1 0 f(x) dx − Z 2 1 f(x) dx. B. S = Z 2 0 f(x) dx . C. S = − Z 1 0 f(x) dx + Z 2 1 f(x) dx. D. S = Z 2 0 f(x) dx. Câu 24. Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. A. a 3 6 . B. a 3 √ 3 4 . C. a 3 √ 3 12 . D. a 3 √ 3 2 . Câu 25. Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 − 2x − 4y − 6z = 0 cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O). Phương trình mặt phẳng (ABC) là A. x 2 − y 4 − z 6 = 1. B. x 2 + y 4 + z 6 = 1. C. x 2 − y 4 − z 6 = 0. D. x 2 + y 4 − z 6 = 1. Câu 26. Tính đạo hàm của hàm số y = √ x + 1 ln x. A. y 0 = x ln x + 2(x + 1) 2x √ x + 1 . B. y 0 = 1 2x √ x + 1 . C. y 0 = x + √ x + 1 x √ x + 1 . D. y 0 = 3x + 2 2x √ x + 1 . Trang 3 - Mã đề 131 Câu 27. Đường tròn ở hình bên là tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa mãn đẳng thức nào dưới đây? A. |z − 3| = 3. B. |z| = 3. C. |z − 3 − 3i| = 3. D. |z − 3i| = 3. x y O 3 3 I Câu 28. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. x f 0 (x) f (x) −∞ −2 2 +∞ − + 0 − 2 1 −∞ 5 −∞ Câu 29. Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. a + c = 2b. B. ac = b 2 . C. ac = 2b 2 . D. ac = b. x y O y = ln x A B C a b c Câu 30. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Biết rằng thể tích của khối chóp S.ABC bằng √ 3a 3 . Tính độ dài cạnh đáy của khối chóp S.ABC. A. 2a √ 3. B. 3a √ 3. C. 2a. D. 2a √ 2. Câu 31. Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AD. Giả sử AB = CD = a và P Q = a √ 3 2 . Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là A. 90◦ . B. 45◦ . C. 30◦ . D. 60◦ . Câu 32. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) = x − 1 x 2 . A. F(x) = − ln |x| + 1 x + C. B. F(x) = ln |x| − 1 x + C. C. F(x) = ln |x| + 1 x + C. D. F(x) = − ln |x| − 1 x + C. Câu 33. Biết rằng I = π Z2 0 −4 sin x + 7 cos x 2 sin x + 3 cos x dx = a+ 2 ln b c , với a > 0; b, c ∈ N ∗ ; b c tối giản. Hãy tính giá trị biểu thức P = a − b + c. A. π − 1. B. π 2 + 1. C. π 2 − 1. D. 1. Câu 34. Cho số phức z có phần thực là số nguyên và z thỏa mãn |z| − 2 ̄z = −7 + 3i + z. Tính mô-đun của số phức w = 1 − z + z 2 . A. |w| = √ 37. B. |w| = √ 457. C. |w| = √ 425. D. |w| = √ 445. Trang 4 - Mã đề 131 Câu 35. Cho hình thang ABCD vuông tại A và B với AB = BC = AD 2 = a. Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành. A. V = 4πa3 3 . B. V = 5πa3 3 . C. V = πa3 . D. V = 7πa3 3 . A C D B Câu 36. Tính tích tất cả các nghiệm thực của phương trình log2 2x 2 + 1 2x + 2(x+ 1 2x ) = 5. A. 0. B. 2. C. 1. D. 1 2 . Câu 37. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y = x 3 − 3x 2 − mx + 4 có hai điểm cực trị thuộc khoảng (−3; 3). A. 12. B. 11. C. 13. D. 10. Câu 38. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(2; 1; 0), B(3; 0; 1) và song song với ∆ : x − 1 1 = y + 1 −1 = z 2 . Tính khoảng cách giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng (P). A. 3 2 . B. √ 3 2 . C. √ 2 2 . D. 3 √ 2 . Câu 39. Cho một quân cờ đứng ở vị trí trung tâm của một bàn cờ 9 × 9 (xem hình vẽ). Biết rằng, mỗi lần di chuyển, quân cờ chỉ di chuyển sang ô có cùng một cạnh với ô đang đứng. Tính xác suất để sau bốn lần di chuyển, quân cờ không trở về đúng vị trí ban đầu. A. 55 64 . B. 1 3 . C. 7 8 . D. 3 8 . Câu 40. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x 2+y 2+z 2−4x+2y−2z−3 = 0 và điểm A(5; 3; −2). Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A và luôn cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt M, N. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = AM + 4AN. A. Smin = 30. B. Smin = 20. C. Smin = √ 34 − 3. D. Smin = 5√ 34 − 9. Câu 41. Cho hàm số f(x) có đồ thị của hàm số y = f 0 (x) như hình vẽ. Biết f(0) + f(1) − 2f(2) = f(4) − f(3). Giá trị nhỏ nhất m, giá trị lớn nhất M của hàm số f(x) trên đoạn [0; 4] là A. m = f(4), M = f(1). B. m = f(4), M = f(2). C. m = f(1), M = f(2). D. m = f(0), M = f(2). O x y 2 4 y = f 0 (x) Câu 42. Cho số phức z thỏa mãn |z+ ̄z|+|z−z ̄| = |z 2 |. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = |z−5−2i| bằng bao nhiêu? A. √ 2 + 5√ 3. B. √ 2 + 3√ 5. C. √ 5 + 2√ 3. D. √ 5 + 3√ 2. Câu 43. Cho hàm số f(x) = ax4 + bx2 + c với a > 0, c > 2018 và a + b + c < 2018. Số điểm cực trị của hàm số y = |f(x) − 2018| là A. 1. B. 3. C. 5. D. 7. Câu 44. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x − 2 −1 = y + 1 2 = z 1 và điểm A(2; 1; 2). Gọi ∆ là đường thẳng qua A, vuông góc với d đồng thời khoảng cách giữa d và ∆ là lớn nhất. Biết −→v = (a; b; 4) là một véc-tơ chỉ phương của ∆. Tính giá trị của biểu thức a + b. A. 2. B. −8. C. −2. D. −4. Trang 5 - Mã đề 131 Câu 45. Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thuộc − π 6 ; 5π 6 của phương trình f(2 sin x + 2) = 1 là A. 1. B. 3. C. 2. D. 0. x y −4 −3 −2 −1 O 1 2 3 4 1 2 Câu 46. Sân vận động Sports Hub (Singapore) là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài 150 m, trục bé dài 90 m (Hình 3). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip (E) ở M, N (Hình a) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong Hình b) với MN là một dây cung và góc MIN \= 90◦ . Để lắp máy điều hòa không khí cho sân vận động thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu làm mái không đáng kể. Hỏi thể tích đó xấp xỉ bao nhiêu? M N C A E M N I Hình a Hình b A. 57793 m3 . B. 115586 m3 . C. 32162 m3 . D. 101793 m3 . Câu 47. Ông An gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên đến khi rút toàn bộ tiền gốc và lãi được bao nhiêu?( biết rằng lãi suất không thay đổi qua các năm ông An gửi tiền) A. 217,695 triệu đồng. B. 231,815 triệu đồng. C. 197,201 triệu đồng. D. 190,271 triệu đồng. Câu 48. Cho hàm số f(x) = ax3 + 3bx2 − 2cx + d (a, b, c, d là các hằng số, a 6= 0) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số g(x) = a 4 x 4+(a+b)x 3+(3b−c)x 2+(d−2c)x+d−2019 nghịch biến trên khoảng nào sau đây? A. (−∞; 0). B. (0; 2). C. (1; 2). D. (2; +∞). x y O 1 2 −3 1 Câu 49. Cho hình lập phương ABCD.A0B0C 0D0 có cạnh bằng a. Gọi O là tâm hình vuông ABCD. S là điểm đối xứng với O qua CD0 . Thể tích khối đa diện ABCDSA0B0C 0D0 bằng A. a 3 2 . B. 7a 3 6 . C. a 3 . D. 2a 3 3 . Câu 50. Cho đồ thị (C) : y = x 3 − 3x 2 . Có bao nhiêu số nguyên b ∈ (−10; 10) để có đúng một tiếp tuyến của (C) đi qua điểm B (0; b)? A. 2. B. 9. C. 17. D. 16. HẾT Trang 6 - Mã đề 131 ĐÁP ÁN 1 C 2 C 3 B 4 A 5 C 6 C 7 C 8 D 9 B 10 B 11 C 12 B 13 B 14 D 15 D 16 A 17 A 18 D 19 B 20 B 21 A 22 B 23 A 24 B 25 B 26 A 27 C 28 B 29 B 30 A 31 D 32 C 33 B 34 B 35 B 36 D 37 B 38 D 39 A 40 D 41 B 42 B 43 D 44 B 45 C 46 B 47 A 48 C 49 B 50

Đề thi toán Ninh Bình – Bạc Liêu – Ninh Bình 2019

Đề thi toán trường Ninh Bình – Bạc Liêu – Ninh Bình chuẩn bị cho kì thi thpt quốc gia sắp tới, đề thi bám sát đề thi của bộ giáo dục…Chúc các em thi tốt

Đề thi gồm 50 câu hỏi và 90 để làm hết các câu đề thi toán này. Đề khá chuẩn của bộ giáo dục đào tạo đã cho ra từ trước

Các câu hỏi trong đề thi toán Ninh Bình – Bạc Liêu- Ninh Bình

Câu 39.
Cho một quân cờ đứng ở vị trí trung tâm của một bàn cờ 9 × 9 (xem hình
vẽ). Biết rằng, mỗi lần di chuyển, quân cờ chỉ di chuyển sang ô có cùng
một cạnh với ô đang đứng. Tính xác suất để sau bốn lần di chuyển, quân
cờ không trở về đúng vị trí ban đầu.

Câu 46. Sân vận động Sports Hub (Singapore) là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông
Nam Á được tổ chức ở Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài 150 m, trục bé
dài 90 m (Hình 3). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và
cắt elip (E) ở M, N (Hình a) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần
tô đậm trong Hình b) với MN là một dây cung và góc MIN = 90◦

. Để lắp máy điều hòa không khí
cho sân vận động thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt
sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu làm mái không đáng kể. Hỏi thể tích đó
xấp xỉ bao nhiêu?

Câu 47. Ông An gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8%
trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu
tiên đến khi rút toàn bộ tiền gốc và lãi được bao nhiêu?( biết rằng lãi suất không thay đổi qua các
năm ông An gửi tiền)
A. 217,695 triệu đồng. B. 231,815 triệu đồng.
C. 197,201 triệu đồng. D. 190,271 triệu đồng.

Hình ảnh đề thi toán Ninh Bình – Bạc Liêu- Ninh Bình

Hình ảnh đề thi toán Ninh Bình – Bạc Liêu- Ninh Bình


Đề thi toán Ninh Bình – Bạc Liêu – Ninh Bình 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *