TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh: ............................. Câu 1: Trong hình vẽ bên, điểm P biểu diễn số phức 1 z , điểm Q biểu diễn số phức 2 z . Tìm số phức 1 2 zz z = + . A. 1 3. + i B. - +3 .i C. - +1 2.i D. 2 . + i 1 2 2 1 Q P O y x Câu 2: Giả sử f x( ) và g x( ) là các hàm số bất kỳ liên tục trên  và abc , , là các số thực. Mệnh đề nào sau đây sai ? A. ( ) ( ) ( ) 0. bc a ab c òò ò f x dx f x dx f x dx ++ = B. () () . b b a a ò ò cf x dx c f x dx = C. ()() () . () . b bb a aa ò òò f x g x dx f x dx g x dx = D. ( ) () () () () . b bb a aa ò òò f x g x dx g x dx f x dx -+ = Câu 3: Cho hàm số y fx = ( ) có tập xác định ( ; 2] -¥ và bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đã cho ? A. Giá trị cực đại bằng 2. B. Hàm số có 2 điểm cực tiểu. C. Giá trị cực tiểu bằng -1. D. Hàm số có 2 điểm cực đại. 2 1 1  f(x) x  1 1 2 0 2 Câu 4: Cho cấp số cộng ( ), n u có 1 4 u u =- = 2, 4. Số hạng 6 u là A. 8. B. 6. C. 10. D. 12. Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng ( ) : 2 3 0. a x z + += Một véctơ chỉ phương của D là A. b(2; 1; 0). -  B. v(1; 2; 3).  C. a(1; 0; 2).  D. u(2; 0; 1). -  Câu 6: Cho khối hộp ABCD A B C D . ¢ ¢ ¢¢ có thể tích bằng 1. Thể tích của khối tứ diện AB C D ¢ ¢¢ bằng A. 1 . 3 B. 1 . 6 C. 1 . 2 D. 1 . 12 Câu 7: Tất cả các nguyên hàm của hàm số fx x ( ) sin 5 = là A. 1 cos 5 . 5 x C+ B. cos 5 . x C + C. - + cos 5 . x C D. 1 cos 5 . 5 - +x C Câu 8: Cho hàm số y fx = ( ) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây ? A. (2; 4). B. (0; 3). C. (2; 3). D. ( 1; 4). - 4 y 1 O x 3 1 3 Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 9: Ðường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? A. 3 2 yx x x =- +- 5 8 1. B. 3 2 yx x x =- ++ 6 9 1. C. 3 2 yx xx =- + - - 6 9 1. D. 3 2 yx x x =- +- 6 9 1.  3 O 3 x y 1 1 Câu 10: Giả sử a b, là các số thực dương tuỳ ý thoả mãn 23 4 a b = 4 . Mệnh đề nào sau đây đúng ? A. 2 2 2 log 3 log 8. a b - = B. 2 2 2log 3log 8. a b + = C. 2 2 2log 3log 4. a b + = D. 2 2 2 log 3 log 4. a b - = Câu 11: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau song song với trục Oz ? A. ( ) : 0. a z = B. ( ) : 0. Px y + = C. ( ) : 11 1 0. Qx y + += D. ( ) : 1. b z = Câu 12: Nghiệm của phương trình 3 1 2 2 x- = là A. 0. B. 2. C. -1. D. 1. Câu 13: Mệnh đề nào sau đây sai ? A. Số tập con có 4 phần tử của tập 6 phần tử là 4 6 C . B. Số cách xếp 4 quyển sách vào 4 trong 6 vị trí ở trên giá là 4 6 A . C. Số cách chọn và xếp thứ tự 4 học sinh từ nhóm 6 học sinh là 4 6 C . D. Số cách xếp 4 quyển sách trong 6 quyển sách vào 4 vị trí trên giá là 4 6 A . Câu 14: Cho F x( ) là nguyên hàm của 1 ( ) 2 f x x = + thoả mãn F(2) 4. = Giá trị F( 1) - bằng A. 3. B. 1. C. 2 3. D. 2. Câu 15: Biết tập hợp nghiệm của bất phương trình 2 2 3 2 x x < - là khoảng ( ; ). a b Giá trị a b + bằng A. 3. B. 2. C. 0. D. 1. Câu 16: Đồ thị hàm số 2 2 1 x xx y x - + = - có bao nhiêu đường tiệm cận ? A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. Câu 17: Cho hình lăng trụ đứng ABC A B C . ¢¢¢ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 2, BC = 1, AA¢ = 1. Tính góc giữa AB¢ và ( ). BCC B¢ ¢ A. 0 45 . B. 0 90 . C. 0 30 . D. 0 60 . Câu 18: Cho hàm số y fx = ( ) có đạo hàm ( ) 2 f x xx x ¢( ) 1 ( 2) =+- với mọi x Î . Giá trị nhỏ nhất của hàm số y fx = ( ) trên đoạn [ 1; 2] - là A. f( 1). - B. f(0). C. f(3). D. f(2). Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng : 12 1 xy z D == - và mặt phẳng ( ) : 2 0. a xy z -+ = Góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng ( ) a bằng A. 0 30 . B. 0 60 . C. 0 150 . D. 0 120 . Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 20: Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 4, biết rằng khi cắt bởi mặt phẳng tuỳ ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x x (0 4) < < thì được thiết diện là nửa hình tròn có bán kính Rx x = -4 . A. 64 . 3 V = B. 32 . 3 V = C. 64 . 3 V p = D. 32 . 3 V p = Câu 21: Cho số thực a > 2 và gọi 1 2 z z , là hai nghiệm phức của phương trình 2 z za - += 2 0. Mệnh đề nào sau đây sai ? A. 1 2 z z + là số thực. B. 1 2 z z - là số ảo. C. 1 2 2 1 z z z z + là số ảo. D. 1 2 2 1 z z z z + là số thực. Câu 22: Cho các số thực a b, thoả mãn 1 <
Đề thi thử Toán THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An lần 2 2019

Một trả lời tới to “Đề thi thử Toán THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An lần 2 2019”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *