SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2018- 2019 Môn: TOÁN Ngày khảo sát: 10/4/2019 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. Đề có 6 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm. Mã đề: 101 Họ, tên thí sinh:.................................................................................................................... Số báo danh:.......................................................................................................................... Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng song song P và Q lần lượt có phương trình 2 0 x y z    và 2 7 0 x y z     . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q bằng A. 7 . B. 7 6 . C. 6 7 . D. 7 6 . Câu 2: Cho hàm số   2 1 x f x x    . Tìm f x dx    . A.   2 2 x f x dx x x C      . B.   1 1 2 2 ln 2 2 x f x dx x x C      . C.   1 2 2 2 x f x dx x x C      . D.   1 1 2 2 1 2 x f x dx x x C x       . Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A B 2;4;1 , 2;2; 3     . Phương trình mặt cầu đường kính AB là A.     2 2 2 x y z      3 1 36. B.     2 2 2 x y z      3 1 9. C.     2 2 2 x y z      3 1 9. D.     2 2 2 x y z      3 1 36. Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A B 1; 3;1 , 3;0; 2      . Tính độ dài đoạn AB . A. 26 B. 22 C. 26 D. 22 Câu 5: Cho hình phẳng trong hình (phần tô đậm) quay quanh trục hoành. Thể tích khối tròn xoay tạo thành được tính theo công thức nào? A.     2 b a V f x g x dx       . B.     2 2 b a V f x g x dx        . C.     2 b a V f x g x dx        . D.     b a V f x g x dx        . Câu 6: Cho 2 a m  log và log 16 A m  m , với 0 1   m . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. 4 . a A a   B. 4 . a A a   C. A a a   4 .  D. A a a   4 .  Câu 7: Cho hàm số y f x    có bảng biến thiên như sau Số nghiệm thực của phương trình 2 3 0 f x    là A. 4 . B. 1. C. 2 . D. 0 . Trang 2/6 - Mã đề thi 101 Câu 8: Cho hàm số y f x    liên tục trên  và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f x  trên 3 1; 2       . Giá trị của M m bằng A. 1 . 2 B. 5. C. 4. D. 3. Câu 9: Cho cấp số nhân ( ) n u có số hạng đầu 1 u  3 và công bội q  2. Giá trị của 4 u bằng A. 24. B. 48. C. 18. D. 54. Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho điểm A3; 2;1  . Đường thẳng nào sau đây đi qua A? A. 3 2 1 1 1 2 x y z      . B. 3 2 1 4 2 1 x y z        . C. 3 2 1 1 1 2 x y z      . D. 3 2 1 4 2 1 x y z        . Câu 11: Gọi 1 z và 2 z là hai nghiệm phức của phương trình 2 z z    2 10 0 . Tính giá trị biểu thức 2 2 1 2 P z z   . A. P  40 . B. P  10 . C. P  20 . D. P  2 10 . Câu 12: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? A. 3 y x x    4 . B. 3 y x x   4 . C. 4 2 y x x   4 . D. 4 2 y x x    4 . Câu 13: Biết rằng có duy nhất một cặp số thực  x y;  thỏa mãn  x y x y i i         5 3 . Tính S x y   2 . A. S  4 . B. S  6 . C. S  5. D. S  3. Câu 14: Cho hàm số f x  liên tục trên  và có     2 4 0 2 f x dx f x dx   9; 4   . Tính   4 0 I f x dx   . A. I  5 . B. I  36 . C. 9 4 I  . D. I 13 . Câu 15: Tập nghiệm của phương trình 2 2 3 1 1 7 7 x x x           là: A. S   1. B. S   1;2. C. S   1;4. D. S  2 . Câu 16: Cho hàm số f x  có đạo hàm         2 3 f x x x x x ' 1 2 2 3 , .       Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 17: Điểm M trong hình vẽ bên biểu thị cho số phức A. 3 2  i . B. 2 3  i . C.  2 3i . D. 3 2  i . Câu 18: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4a và chiều cao bằng 3a . Diện tích toàn phần của hình nón đã cho bằng A. 2 36 . a B. 2 26 . a C. 2 72 . a D. 2 56 . a Trang 3/6 - Mã đề thi 101 Câu 19: Cho hình chóp S ABCD . có SA ABCD   , ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a và SA a  . Tính thể tích V của khối chóp S ABCD . . A. 3 V a  2 . B. 3 4 . 3 a V  C. 3 V a  4 . D. 3 2 . 3 a V  Câu 20: Cho hàm số y f x  ( ) liên tục trên đoạn 1;3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0, cực đại tại x  2. B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là x x   0, 3. C. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0, cực đại tại x  1. D. Hàm số có hai điểm cực đại là x x    1, 2. 1 O 2 3 x y Câu 21: Với các số thực dương a b, bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. log( ) log .log . ab a b  B. log log . log a a b b  C. log( ) log log . ab a b   D. log log log . a b a b   Câu 22: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình   2 ln ln 4 4 . x x   A. S   2;  . B. S   1; . C. S   \ 2 . D. S   1; \ 2 .    Câu 23: Cho hình trụ có chiều cao bằng a và đường kính đáy bằng 2a . Tính thể tích V của hình trụ. A. 3 3 a V   . B. 3 V a   . C. 3 V a  2 . D. 3 V a  4 . Câu 24: Cho tập hợp A gồm có 9 phần tử. Số tập con gồm có 4 phần tử của tập hợp A là A. 4P . B. 4 9 C . C. 4 9.  D. 4 9 A . Câu 25: Cho hàm số y f x    có bảng biến thiên: x  3 1 2  f x '  + 0  0 +  + f x   3 5  4 Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 4. B. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 3 và 1;. C. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu. D. Giá trị cực đại của hàm số là 5. Câu 26: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D . ' ' ' ' có AB a  , AD a  2 , AB a ' 5  . Tính theo a thể tích khối hộp đã cho. A. 3 V a  10 . B. 3 2 2 3 a V  . C. 3 V a  2 . D. 3 V a  2 2 . Câu 27: Tính đạo hàm của hàm số y x    log 1 1   . A.   1 2 1 1 1 ln10 y x x      . B.   1 1 1 ln10 y x     . C.   ln10 2 1 1 1 y x x      . D.   1 2 1 1 1 y x x      . Trang 4/6 - Mã đề thi 101 Câu 28: Cho hàm số y f x    có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. 2 . B. 4 . C. 1. D. 3 . Câu 29: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng ( ) Oyz có phương trình là A. z  0 . B. x y z    0 . C. x  0 . D. y  0 . Câu 30: Cho hàm số y f x   . Đồ thị hàm số y f x    như hình bên và f f    2 2 0.    Hàm số     2 g x f x     3   nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? A. 2; .  B. 2;5 . C. 1;2 . D. 5; .  Câu 31: Cho hình chóp đều S ABCD . có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của SC . Tính góc  giữa hai mặt phẳng MBD và  ABCD. A.    60 . B.    30 . C.    45 . D.    90 . Câu 32: Biết rằng phương trình   1 3 1 3 log 3 1 2 log 2 x x     có hai nghiệm 1 x và 2 x . Hãy tính tổng 1 2 27 27 . x x S   A. S  252. B. S 180. C. S  9. D. S  45. Câu 33: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình thoi cạnh a . Tam giác ABC đều, hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng  ABCD trùng với trọng tâm của tam giác ABC . Đường thẳng SD hợp với mặt phẳng  ABCD góc 0 30 . Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng SCD theo a . A. d a  3. B. 2 21 . 21 a d  C. 21 . 7 a d  D. 2 5 . 3 a d  Câu 34: Cho hàm số   3 2 f x x x x     3 6 1. Phương trình f f x f x        1 1 2    có số nghiệm thực là A. 4 . B. 6 . C. 7 . D. 9 . Câu 35: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 . Lấy ngẫu nhiên một số thuộc S . Tính xác suất để lấy được một số chia hết cho 11 và tổng 4 chữ số của nó cũng chia hết cho 11. A. 8 . 21 P  B. 2 . 63 P  C. 1 . 126 P  D. 1 . 63 P  Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A1;0;2 và đường thẳng 1 1 : 1 1 2 x y z d     . Đường thẳng  đi qua A, vuông góc và cắt d có phương trình là A. 2 1 1 : 1 1 1 x y z        . B. 1 2 : 1 1 1 x y z      . C. 2 1 1 : 2 2 1 x y z       . D. 1 2 : 1 3 1 x y z       . 1 x y y'  0 1 2       0  Trang 5/6 - Mã đề thi 101 Câu 37: Tìm các hàm số f x  biết     2 cos ' 2 sin x f x x   . A.     2 sin . 2 sin x f x C x    B.   1 . 2 cos f x C x    C.   1 . 2 sin f x C x     D.   sin . 2 sin x f x C x    Câu 38: Cho   1 2 0 I x x dx a b c      ln 2 ln3 ln 2  với a b c , , là các số hữu tỷ. Giá trị của a b c   bằng A. 2. B. 1. C. 3 . 2 D. 0. Câu 39: Một hộp đựng mỹ phẩm được thiết kế (tham khảo hình vẽ) có thân hộp là hình trụ có bán kính hình tròn đáy r cm  5 , chiều cao h cm  6 và nắp hộp là một nửa hình cầu. Người ta cần sơn mặt ngoài của cái hộp đó (không sơn đáy) thì diện tích S cần sơn là A. 2 S cm   110 . B. 2 S cm   130 . C. 2 S cm   160 . D. 2 S cm   80 . Câu 40: Xét các số phức z thỏa mãn 2   z z i   là số thuần ảo. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z trong mặt phẳng tọa độ là A. Đường tròn có tâm 1 1; 2 I      , bán kính 5 2 R  . B. Đường tròn có tâm 1 1; 2 I        , bán kính 5 2 R  . C. Đường tròn có tâm I 2;1 , bán kính R  5 . D. Đường tròn có tâm 1 1; 2 I      , bán kính 5 2 R  nhưng bỏ đi hai điểm A B 2;0 , 0;1    . Câu 41: Gọi 1 z , 2 z là hai trong các số phức thỏa mãn z i    1 2 5 và 1 2 z z   8 . Tìm môđun của số phức 1 2 w z z i    2 4 . A. w  6 . B. w 16 . C. w 10 . D. w 13 . Câu 42: Bạn H trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại Thương nhưng vì do không đủ tiền nộp học phí nên H quyết định vay ngân hàng trong bốn năm mỗi năm 4 triệu đồng để nộp học phí với lãi suất ưu đãi 3% / năm. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học bạn H thực hiện trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền (không đổi) với lãi suất theo cách tính mới là 0,25% / tháng trong vòng 5 năm. Tính số tiền hàng tháng mà bạn H phải trả cho ngân hàng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). A. 323.582 (đồng). B. 398.402 (đồng). C. 309.718 (đồng). D. 312.518 (đồng). Câu 43: Gọi X là tập hợp tất cả các giá trị nguyên thuộc đoạn 5;5 của tham số m để hàm số 3 2 y x x mx     3 2 đồng biến trên khoảng 2;. Số phần tử của X là A. 2. B. 6. C. 3. D. 5. Câu 44: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng P y : 1 0   , đường thẳng 1 : 2 1 x d y t z          và hai điểm A  1; 3;11 , 1 ;0;8 2 B      . Hai điểm M , N thuộc mặt phẳng P sao cho d M d  , 2   và NA NB  2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN . Trang 6/6 - Mã đề thi 101 A. min MN 1. B. min MN  2 . C. min 2 2 MN  . D. min 2 . 3 MN  Câu 45: Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một khoảng bằng 4 (m). Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/m2 và 100.000 đồng/m2 . Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị) A. 3.738.574 (đồng). B. 1.948.000 (đồng). C. 3.926.990 (đồng). D. 4.115.408 (đồng). Câu 46: Cho hình chóp đều S ABC . có đáy cạnh bằng a , góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng  ABC bằng 60 . Gọi A , B , C tương ứng là các điểm đối xứng của A , B , C qua S . Thể tích V của khối bát diện có các mặt ABC, A B C   , A BC  , B CA  , C AB  , AB C  , BA C , CA B  là A. 3 2 3 3 a V  . B. 3 V a  2 3 . C. 3 3 2 a V  . D. 3 4 3 3 a V  . Câu 47: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 1;20 để 1 ;1 3 x        đều là nghiệm của bất phương trình log log m x x m  ? A. 18. B. 16. C. 17. D. 0. Câu 48: Cho hàm số y f x    liên tục trên  có đồ thị hàm số y f x    như hình vẽ. Xét hàm số     1 2 3 2 g x f x x x    . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng ? A. g g    4 2 .    B. g g 0 2 .     C. g g 2 4 .     D. g g   2 0   . Câu 49: Trong không gian Oxyz , cho điểm A(2;5;3) và đường thẳng 1 2 : 2 1 2 x y z d     . Gọi ( ) P là mặt phẳng chứa d sao cho khoảng cách từ điểm A đến ( ) P là lớn nhất. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến ( ) P bằng A. 2. B. 3 . 6 C. 11 2 . 6 D. 1 . 2 Câu 50: Cho hàm số y f x    liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình f f x m  2 cos    có nghiệm ; 2 x         . A. 5 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . ----------- HẾT

Đề thi thử Toán sở GD ĐT Thanh Hóa 2019 có đáp án

Đề thi thử khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2019 sở GD&ĐT Thanh Hóa đề biên soạn theo cấu trúc đề thi của bộ

Mã đề thi 101, 6 trang, 50 câu hỏi và 60 phút làm bài, tổ chức và quy chế thi như thi thật THPT quốc gia, đề này đã có đáp án chúc các em làm bài thật tốt nhất!

Trích các bài toán hay trong đề thi thử toán sở GD DT Thanh Hóa 2019

Câu 45: Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người
thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình
parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc
với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa
nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một
khoảng bằng 4 (m). Phần còn lại của khuôn viên (phần không
tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho
như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là
150.000 đồng/m2

và 100.000 đồng/m2

. Hỏi cần bao nhiêu tiền
để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số
tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)
A. 3.738.574 (đồng). B. 1.948.000 (đồng). C. 3.926.990 (đồng). D. 4.115.408 (đồng).

Câu 42: Bạn H trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại Thương nhưng vì do không đủ tiền nộp học phí
nên H quyết định vay ngân hàng trong bốn năm mỗi năm 4 triệu đồng để nộp học phí với lãi suất ưu đãi
3% / năm. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học bạn H thực hiện trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền
(không đổi) với lãi suất theo cách tính mới là 0,25% / tháng trong vòng 5 năm. Tính số tiền hàng tháng
mà bạn H phải trả cho ngân hàng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
A. 323.582 (đồng). B. 398.402 (đồng). C. 309.718 (đồng). D. 312.518 (đồng).

Câu 39: Một hộp đựng mỹ phẩm được thiết kế (tham khảo hình vẽ) có thân hộp là
hình trụ có bán kính hình tròn đáy r cm  5 , chiều cao h cm  6 và nắp hộp là một nửa
hình cầu. Người ta cần sơn mặt ngoài của cái hộp đó (không sơn đáy) thì diện tích S
cần sơn là
A. 2
S cm   110 . B. 2
S cm   130 .

C. 2
S cm   160 . D. 2
S cm

Ảnh 3 câu cuối cùng trong đề thi thử toán sở GDDT Thanh Hoá

đề thi thử sở GD DT Thanh Hóa 2019
Đề thi thử Toán sở GD ĐT Thanh Hóa 2019 có đáp án

Một trả lời tới to “Đề thi thử Toán sở GD ĐT Thanh Hóa 2019 có đáp án”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *