Trang 1 / 4-Mã đề: 001 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang, 50 câu) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………………………………………... Câu 01: Hình chóp tam giác có số cạnh là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 02: Tập xác định của hàm số 2 y x = log là A. [0; . +∞) B. ( ) 0; . +∞ C. R \ 0. { } D. R. Câu 03: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A B ( ) ( ) − −− 1;2;3 , 3;2; 1 . Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là A. ( ) − − 1;0; 2 . B. ( ) −4;4;2 . C. ( ) −2;2;2 . D. ( ) −2;2;1 . Câu 04: Môđun của số phức z i = −4 3 bằng A. 7. B. 25. C. 5. D. 1. Câu 05: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( ) 222 Sx y z : 1 1 2 9. − ++ +− = Tọa độ tâm I và bán kính R của ( ) S lần lượt là A. I R ( ) 1; 1;2 , 3. − = B. I R ( ) −− = 1;1; 2 , 3. C. I R ( ) 1; 1;2 , 9. − = D. I R ( ) −− = 1;1; 2 , 9. Câu 06: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( ) −∞ +∞ ; ? A. 3 . 4 x y   =     B. 2 . 3 x y   =     C. . 3 x y   π =     D. . 4 x y   π =     Câu 07: Hàm số y fx = ( ) có bảng xét dấu đạo hàm được cho ở hình bên. Hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 08: Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số y x = sin ? A. y x = cos . B. yx x = − cos . C. yx x = + cos . D. y x = −cos . Câu 09: Hàm số y fx = ( ) có bảng biến thiên được cho ở hình bên. Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? A. ( ) −∞ −; 2. B. ( ) 0; . +∞ C. ( ) 0;2 . D. ( ) −2;0 . Câu 10: Mặt cầu bán kính R có diện tích là A. 4 2. 3 π R B. 2 2 . π R C. 2 4 . π R D. 2 π R . Câu 11: Ba số nào sau đây tạo thành một cấp số nhân? A. − − 1;2; 4 . B. 1;2; 4 . − C. −1;2;4 . D. 1; 2; 4 . − − Câu 12: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 1 2 x y x + = − có phương trình là A. y = 2. B. y =1. C. x = 2. D. x = −2. Câu 13: Đồ thị hàm số 3 yx x =−− 3 2 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là A. ( ) −1;0 . B. ( ) 0; 2 . − C. ( ) 0;2 . D. ( ) 2;0 . Câu 14: Phần ảo của số phức z i =− +1 là A. 1. B. −1. C. i. D. −i. Câu 15: Cho tập hợp X có n phần tử ( ) n N ∈ * ,số hoán vị n phần tử của tập hợp X là A. n. B. 2 n . C. 3n . D. n!. Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) P x yz : 2 2 2 0. − −+= Khoảng cách từ điểm M ( ) 1; 1; 3 − − đến ( ) P bằng A. 3. B. 1. C. 5 . 3 D. 5 . 9 Mã đề thi : 001 101:BBDCACADDCACBADAABDCDDCCDBBAABCABBCDDBCABAABCCADBD Trang 2 / 4-Mã đề: 001 Câu 17: Tích phân 2 2 1 dx x e ∫ bằng A. 4 2 . 2 e e − B. 2 . 2 e C. 4 2 e e − . D. ( ) 4 2 2 . e e − Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 1 : . 23 1 x yz d − + = = − − Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng vuông góc với d ? A. . 231 xyz = = B. 2 . 21 1 xyz + = = − C. 1 . 2 31 x yz − = = − D. 2 . 211 xy z − = = Câu 19: Phương trình 2 ( ) 2 log log 2 x x = + có bao nhiêu nghiệm ? A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 20: Cho khối chóp S ABC . có SA ABC ⊥ ( ), tam giác ABC vuông cân tại B, SA AB = = 6.Thể tích khối chóp S ABC . bằng A. 72. B. 108. C. 36. D. 216. Câu 21: Cho khối trụ có bán kính đáy bằng 3, thiết diện qua trục có chu vi bằng 20. Thể tích của khối trụ đã cho bằng A. 24 . π B. 72 . π C. 12 . π D. 36 . π Câu 22: Hàm số y fx = ( ) có đạo hàm thỏa mãn fx x fx x ′ ′ ( ) 0 1;4 ; ( ) 0 2;3 . ≥ ∀∈ = ⇔ ∈ ( ) [ ] Mệnh đề nào dưới đây sai ? A. Hàm số f x( ) đồng biến trên khoảng (1;2 .) B. Hàm số f x( ) đồng biến trên khoảng (3;4 .) C. f f ( 5 7. ) = ( ) D. Hàm số f x( ) đồng biến trên khoảng (1;4 .) Câu 23: Gọi 1z là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 2 z z + += 2 5 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn 1z có tọa độ là A. (− − 2; 1 .) B. (2; 1 . − ) C. (− − 1; 2 .) D. (1; 2 . − ) Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α ): 2 3 5 0. x yz − −+= Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng song song với (α )? A. 1 1 . 2 31 xyz + + = = − B. 1 1 . 2 31 xyz + − = = − C. 1 1 . 1 11 xyz + + = = − − D. 1 1 . 1 11 xyz + − = = − − Câu 25: Cho mn p , , là các số thực thỏa mãn pmn log 2 log 4 log8, = + mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. log 2 3 . 2 ( ) m n p = + B. pmn = + 3 2. C. log 4 8 . 2 ( ) m n p = + D. p mn = + 2 3. Câu 26: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2019 y x = + 2 1 là A. ( ) 2018 2 1 . 2018 x C + + B. ( ) 2020 2 1 . 4040 x C + + C. ( ) 2020 2 1 . 2020 x C + + D. ( ) 2018 2 1 . 4036 x C + + Câu 27: Cho hàm số y fx = ( ) liên tục trên đoạn [a b; ,] có đồ thị tạo với trục hoành một hình phẳng gồm 3 phần có diện tích 123 SS S ; ; như hình vẽ. Tích phân ( ) dx b a f x ∫ bằng A. 2 31 SSS + − . B. 123 SS S − + . C. 123 SS S + + . D. 123 SSS + − . Câu 28: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? A. ( ) ( ) 2 yx x =+ − 1 2. B. ( )( ) 2 yx x =+ − 1 2. C. ( ) ( ) 2 yx x =+ − 12 . D. ( ) ( ) 2 yx x =− − 1 2. 101:BBDCACADDCACBADAABDCDDCCDBBAABCABBCDDBCABAABCCADBD Trang 3 / 4-Mã đề: 001 Câu 29: Cho hình (H ) trong hình vẽ bên quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng bao nhiêu ? A. 2 . 2 π B. . 2 π C. 2 . π D. 2 2 . π Câu 30: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? A. y x = + log 1 . 2 ( ) B. 1 2 y x . − = C. 1 y x . − = D. 1 2 . x y − = Câu 31: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 2 21 2 2 .3 18 xx xx −− − = bằng A. 1. B. −1. C. 2. D. −2. Câu 32: Gọi z là số phức có môđun nhỏ nhất thỏa mãn zi zi ++ = + 1 . Tổng phần thực và phần ảo của z bằng A. 3 . 10 − B. 1 . 5 C. 3 . 10 D. 1 . 5 − Câu 33: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số 4 2 y x mx = − đồng biến trên khoảng (2; ? +∞) A. 4. B. 8. C. 9. D. 7. Câu 34: Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình thang cân, SA ABCD ⊥ ( ), AD BC AB = = 2 2.Trong tất cả các tam giác mà 3 đỉnh lấy từ 5 điểm S ABCD ,,,, có bao nhiêu tam giác vuông ? A. 5. B. 7. C. 3. D. 6. Câu 35: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông có diện tích bằng 2 2, diện tích toàn phần của hình nón bằng A. 4 . π B. 8 . π C. (22 4 . + )π D. (22 8 . + )π Câu 36: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 1 2 ≤ ≤ z là một hình phẳng có diện tích bằng A. π. B. 2 . π C. 4 . π D. 3 . π Câu 37: Cho hàm số y fx = ( ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp nghiệm của phương trình f fx ( () 1 0 ) + = có bao nhiêu phần tử ? A. 4. B. 7. C. 6. D. 9. Câu 38: Một người thả một lượng bèo chiếm 2% diện tích mặt hồ. Giả sử tỉ lệ tăng trưởng của bèo hàng ngày là 20%.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì bèo phủ kín mặt hồ ? A. 23. B. 22. C. 21. D. 20. Câu 39: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số ( ) 2 y x xm = − ++ log 2 3 2019 xác định với mọi x R ∈ ? A. 2018. B. Vô số. C. 2019. D. 2020. Câu 40: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có điểm C(3;2;3), đường cao qua A B, lần lượt là 1 2 2 33 143 : ; : 1 1 2 1 21 x yz xy z d d − −− −−− = = = = − − . Hoành độ điểm A bằng A. 1. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 41: Lớp 12A trường THPT X có 35 học sinh đều sinh năm 2001 là năm có 365 ngày. Xác suất để có ít nhất 2 bạn trong lớp có cùng sinh nhật (cùng ngày, tháng sinh) gần nhất với số nào sau đây ? 101:BBDCACADDCACBADAABDCDDCCDBBAABCABBCDDBCABAABCCADBD Trang 4 / 4-Mã đề: 001 A. 40% B. 80%. C. 10%. D. 60% Câu 42: Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình vuông, SA ABCD ⊥ ( ), SA AB = 3 . Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD), giá trị cosα bằng A. 1 . 4 B. 0. C. 1 . 2 D. 1 . 3 Câu 43: Cho hàm số ( ) 3 2 f x ax bx cx d = + ++ có đồ thị (C). Đồ thị hàm số y fx = ′( ) được cho như hình vẽ bên. Biết rằng đường thẳng dy x : = cắt (C) tạo thành hai phần hình phẳng có diện tích bằng nhau. Tổng abcd +++ bằng A. 1. B. 0. C. 2. D. 3. Câu 44: Cho 2 6 12 ab c− = = và ( ) ( ) ( ) 222 abc − +− +− = 1 1 1 2. Tổng abc + + bằng A. 2. B. 1. C. 0. D. 3. Câu 45: Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết OS AB m = = 4 , O là trung điểm AB. Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màu khác nhau với mức chi phí : phần trên là phần kẻ sọc 140000 đồng 2 / , m phần giữa là hình quạt tâm O, bán kính 2m được tô đậm 150000 đồng 2 / , m phần còn lại 160000 đồng 2 / . m Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần nhất với số nào sau đây ? A. 1.597.000 đồng. B. 1.625.000 đồng. C. 1.575.000 đồng. D. 1.600.000 đồng. Câu 46: Cho các số thực xyz , , thỏa mãn 16 ( ) ( ) ( ) 222 log 2 2 2 . 2 2 21 xyz xx yy zz xyz   + +   = −+ −+ −   +++ Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức xyz F xyz + − = + + bằng A. 1 . 3 B. 1 . 3 − C. 2 . 3 D. 2 . 3 − Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm ABC (− − 1;0;0 , 0; 1;0 , 0;0;1 ) ( ) ( ) và mặt phẳng (P x yz ): 2 2 7 0. − ++= Xét M P ∈( ), giá trị nhỏ nhất của MA MB MC MB −+ +     bằng A. 22. B. 2. C. 6. D. 19. Câu 48: Cho hàm số y fx = ( ) có đạo hàm trên R, biết rằng hàm số y fx = ′( ) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số ( ) 2 yf x = −6 là A. 1. B. 7. C. 3. D. 4. Câu 49: Cho khối lăng trụ ABC A B C . ′′′ có thể tích V, trên các cạnh AA BB CC ′′′ , , lần lượt lấy các điểm MNP , , sao cho 121 ,,. 236 AM AA BN BB CP CC = = = ′′′ Thể tích khối đa diện ABCMNP bằng A. 2 . 5 V B. 4 . 9 V C. . 2 V D. 5 . 9 V Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( ) 222 Sx y z x y : + + + − += 2 8 90 và hai điểm A B (5;10;0 , 4;2;1 ) ( ). Gọi M là điểm thuộc mặt cầu (S ). Giá trị nhỏ nhất của MA MB + 3 bằng A. 11 2 . 3 B. 22 2 . 3 C. 22 2. D. 11 2. -----------------------HẾT---------------------- Câu hỏi Mã đ ề 001 Mã đ ề 003 Mã đ ề 005 Mã đ ề 007 1 B A C A 2 B C D B 3 D D D A 4 C A B B 5 A D B C 6 C D A A 7 A B A A 8 D C B C 9 D B A C 10 C B A D 11 A D B C 12 C C C B 13 B A D D 14 A A D D 15 D B C D 16 A D C D 17 A A B B 18 B D D A 19 D C D D 20 C B C D 21 D D A C 22 D A B B 23 C B C C 24 C A A B 25 D A D C 26 B C D C 27 B C A A 28 A D C B 29 A B A B 30 B C B A 31 C C C A 32 A A A A 33 B B B C 34 B C C C 35 C C B D 36 D D A D 37 D A D B 38 B B D B 39 C B B D 40 A D C A 41 B D D C 42 A D C B 43 A A D D 44 B D C C 45 C A A B 46 C B A B 47 A C B C 48 D A B D 49 B B C A 50 D C B A Câu hỏi Mã đ ề 002 Mã đ ề 004 Mã đ ề 006 Mã đ ề 008 1 D A B D 2 D D A A 3 B A B D 4 D D D C 5 D C D B 6 A C D B 7 B D D D 8 C A C C 9 B B A C 10 A B C B 11 C D A B 12 B C B A 13 A B B C 14 A A C A 15 C B A D 16 C C B C 17 D C A B 18 A B B C 19 A B C C 20 D C C C 21 B A A B 22 D C C D 23 D B A A 24 A C D A 25 C D C A 26 C A D D 27 C B D B 28 B D C D 29 A D D B 30 B A B A 31 D C C D 32 B D D B 33 C A A C 34 C B D B 35 B B B A 36 A D A A 37 A C B D 38 D A B C 39 B A A A 40 C D C D 41 A A B B 42 A B B C 43 B A A C 44 C C C C 45 B D A A 46 C D D D 47 A D C D 48 D A B B 49 D B D B 50 D C C A

Đề thi thử Toán sở GD ĐT Hà Tĩnh 2019 có đáp án

Sau mấy ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương Sở Giáo Dục Đào tạo Hà Tĩnh cho thi thử toán với đề thi Toán Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 4 năm 2019, nhằm ôn luyện kiến thức thi toán cho các em

Kỳ thi lần này theo cấu trúc của đề thi toán tham khảo của bộ đảm bảo tính tổng quát và quen thuộc nhất để cho các em chuẩn bị tốt nhất cho các bạn học sinh

Đề thi là mã đề 001 có 50 câu hỏi vào 90 phút làm bài. Dạng trắc nghiệm A B C D đáp án sẽ có khi các em thi xong, ô màu xanh là đáp án đúng.

Trích các câu hỏi hay trong đề thi thử sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh 2019

Câu 45: Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết
OS AB m = = 4 , O là trung điểm AB. Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màu
khác nhau với mức chi phí : phần trên là phần kẻ sọc 140000 đồng 2 / , m phần giữa là hình
quạt tâm O, bán kính 2m được tô đậm 150000 đồng 2 / , m phần còn lại 160000 đồng 2 / . m
Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần nhất với số nào sau đây ?
A. 1.597.000 đồng. B. 1.625.000 đồng. C. 1.575.000 đồng. D. 1.600.000 đồng.

Câu 38: Một người thả một lượng bèo chiếm 2% diện tích mặt hồ. Giả sử tỉ lệ tăng trưởng của bèo hàng ngày là 20%.Hỏi
sau ít nhất bao nhiêu ngày thì bèo phủ kín mặt hồ ?
A. 23. B. 22. C. 21. D. 20.

Câu 34: Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình thang cân, SA ABCD ⊥ ( ), AD BC AB = = 2 2.Trong tất cả các tam giác mà
3 đỉnh lấy từ 5 điểm S ABCD ,,,, có bao nhiêu tam giác vuông ?
A. 5. B. 7. C. 3. D. 6.

Hình ảnh câu cuối đề thi toán sở gddt Hà tĩnh

Các câu cuối trong đề thi toán hà tĩnh
Đề thi thử Toán sở GD ĐT Hà Tĩnh 2019 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *