TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 3 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 531 Họ, tên thí sinh:................................................................Số báo danh.............................................. Câu 1: Cho các số thực a, b (a>= + + Khẳng định nào sau đây là đúng? A. P 2 ln a ln b = + ( ) B. ( ) 2 P 2ln a b = + C. P 4 ln a ln b = + ( ) D. ( ) 2 P ln a b = + Câu 12: Môđun của số phức z i = −5 2 bằng A. 29 B. 3 C. 7 D. 29 Câu 13: Cho a là số dương khác 1, x và y là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. ( ) aa a log x log y log x y += + B. ( ) aa a log x log y log xy + = C. ( ) aa a log x log y log x y += − D. aa a x log x log y log y + = Câu 14: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;2), B(− 2; − 1;4) và hai điểm M, N thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị nhỏ nhất của AM2 + BN2 là A. 28 B. 25 C. 36 D. 20 Câu 15: Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức A. V B.h = π B. 1 V B.h 3 = C. V B.h = D. 1 V B.h 3 = π Câu 16: Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên? A. 4 2 y x 2x = − B. 4 y x = − C. 2 y x = − D. 4 2 y x 2x =− + Câu 17: Tập xác định của hàm số ( ) 2 y ln x 3x 2 = −+ − là A. (−∞ +∞ ;1 2; ][ ) B. [1;2] C. (−∞ +∞ ;1 2; )( ) D. (1;2) Câu 18: Nếu hàm số y f(x) = liên tục trên  thỏa mãn f(x) f 0 x 1;1 \ 0 > ∀ ∈− ( ) ( ) { } thì A. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên tập số thực tại x=0 B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=1 C. Hàm số đạt cực đại tại x=−1 D. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0 Câu 19: Cho các hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. (f(x) g(x) dx f(x)dx. g(x)dx + = ) ∫ ∫∫ B. (f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx += − ) ∫ ∫∫ C. (f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx + =− + ) ∫ ∫∫ D. (f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx += + ) ∫ ∫∫ Câu 20: Nếu điểm M x; y ( ) là biểu diễn hình học của số phức z trong mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn OM = 4 thì A. 1 z 4 = B. z 4 = C. z 16 = D. z 2 = Trang 3/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/ Câu 21: Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy 2 cm và chiều cao 3 cm là A. ( ) 3 6π cm B. ( ) 3 3 2 cm C. ( ) 3 3 2 cm π D. ( ) 3 6 cm Câu 22: Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA. Tỉ số thể tích . . M ABC S ABC V V bằng A. 1 4 B. 1 2 C. 2 D. 1 8 Câu 23: Trong một chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình 3 2 st t t t ( ) 3 3 10, =− ++ trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là A. 2 −6m / s B. 2 0m / s C. 2 12m / s D. 2 10m / s Câu 24: Cho hàm số y f(x) = liên tục trên  và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số đạt cực tiểu tại x =−1,yCT = 0 B. Hàm số không có cực tiểu C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1,yCT = 4 D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 2 Câu 25: Nếu một hình trụ có đường kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng a thì có thể tích bằng A. 3 a 4 B. 3 a 2 π C. 3 πa D. 3 a 4 π Câu 26: Số phức z 5 7i = − có số phức liên hợp là A. z 5 7i = + B. z 5 7i =− + C. z 7 5i = − D. z 5 7i =− − Câu 27: Cho hàm số y f(x) = có đạo hàm trên  thỏa mãn f '(x) 0 x . < ∀∈ Khẳng định nào sau đây là đúng? A. 2 1 12 1 2 2 1 f(x ) f(x ) 0 x ,x ,x x x x − >∀ ∈ ≠ −  B. 1 12 1 2 2 f(x ) 1 x ,x ,x x f(x ) <∀ ∈ <  C. 2 1 12 1 2 2 1 f(x ) f(x ) 0 x ,x ,x x x x − <∀ ∈ ≠ −  D. 1 2 12 1 2 f(x ) f(x ) x , x , x x < ∀∈<  Câu 28: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm I(1; 1; 1) − − và nhận u ( 2;3; 5) =− −  là véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là A. x1 y1 z1 23 5 +−− = = − − B. x1 y1 z1 23 5 −++ = = − − C. x1 y1 z1 23 5 −++ = = − D. x1 y1 z1 23 5 −++ = = − Câu 29: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng x 5 y 7 z 13 (d) : 2 89 +−+ = = − có một véc tơ chỉ phương là A. ( ) 1 u 2; 8;9 = −  B. ( ) 4 u 2;8;9 =  C. ( ) 2 u 5;7; 13 =− −  D. ( ) 3 u 5; 7; 13 = −−  Câu 30: Nếu hàm số y f(x) = thỏa mãn điều kiện ( ) x lim f x 2019 →−∞ = thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là A. y 2019 = B. x 2019 = C. y 2019 = − D. x 2019 = − Trang 4/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/ Câu 31: Bất phương trình 1 1 − ≥ + x m x có nghiệm thuộc đoạn [1;2] khi và chỉ khi A. 1 3 m ≤ B. m ≤ 0 C. m ≥ 0 D. 1 3 m ≥ Câu 32: Cho hàm số y fx = ( ) liên tục trên  thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  là 0. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. ( ) ( ) 0 0 f x 0 x , x ,f x 0 ≥ ∀∈ ∃ =  B. fx 0 x ( ) < ∀∈ C. ( ) ( ) 0 0 f x 0 x , x ,f x 0 ≤ ∀∈ ∃ =  D. fx 0 x ( ) > ∀∈ Câu 33: Tập nghiệm của bất phương trình ( ) ( ) 2 log 4 log 3 x x − > là A. ( ;2) −∞ B. (2; ) +∞ C. ( ; 1) (4; ) −∞ − ∪ +∞ D. (4; ) +∞ Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SC = a, SB = 2a. Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO) và (SBC) bằng A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 Câu 35: Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ? A. 3 y log x = B. x y 3 = C. 1 3 y x = D. 3 y x = Câu 36: Nghịch đảo 1 z của số phức z i = +1 3 bằng A. 1 3 i 10 10 + B. 1 3 i 10 10 − C. 1 3 i 10 10 + D. 1 3 i 10 10 − Câu 37: Một hộp đựng 5 thẻ được đánh số 3, 5, 7, 11, 13. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để 3 số ghi trên 3 thẻ đó là 3 cạnh của một tam giác là A. 1 4 B. 1 3 C. 1 2 D. 2 5 Câu 38: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A a;b;c ( ) với a, b,c \ 0 . ∈ { } Xét (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua điểm A. Khoảng cách lớn nhất từ điểm O đến mặt phẳng (P) bằng A. 2 22 abc + + B. 2 22 2a b c + + C. 2 22 3a b c + + D. 2 22 4a b c + + Câu 39: Cho hàm số ( ) 2 3 y x xm = −+ 3 . Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [−1;1] bằng 1 là A. 1 B. – 4 C. 0 D. 4 Câu 40: Gọi S là tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số ( ) 43 2 y mx x m 1 x 9x 5 = +− + ++ đồng biến trên . Số phần tử của S là A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 41: Một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h thì có thể tích bằng A. 1 2 r h 3 B. 2 r h C. 1 2 r h 3 π D. 2 πr h Câu 42: Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn điều kiện 4 z z. = Số phần tử của S là A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 43: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I( 3;0;4) − đi qua điểm A( 3;0;0) − có phương trình là A. ( ) ( ) 2 2 2 x3 y z4 4 − + ++ = B. ( ) ( ) 2 2 2 x 3 y z 4 16 − + ++ = C. ( ) ( ) 2 2 2 x 3 y z 4 16 + + +− = D. ( ) ( ) 2 2 2 x3 y z4 4 + + +− = Trang 5/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/ Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số x 1 y . x 1 + = − A và B là hai điểm thay đổi trên đồ thị sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại A và B song song với nhau. Biết rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Tọa độ của điểm đó là A. (1;1) B. (1; 1) − C. ( 1; 1) − − D. ( 1;1) − Câu 45: Cho hàm số ( ) 2 y f(x) ln 1 x x . = = ++ Tập nghiệm của bất phương trình f a 1 f ln a 0 ( −+ ≤ ) ( ) là A. [0;1] B. (0;1] C. [1;+∞) D. (0;+∞) Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 2 2 3 log 1 x y x + = − bằng A. 2 B. 3 C. 5 2 D. 7 2 Câu 47: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;4) và hai điểm M, B thỏa mãn MA MA MB MB . . 0. + =    Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng 314 : 221 x yz d + −+ = = . Khi đó điểm B thay đổi trên đường thẳng có phương trình là A. 1 7 12 : 22 1 x yz d + + = = B. 2 124 : 221 xy z d −−− = = C. 3 : 221 xyz d = = D. 4 5 3 12 : 22 1 xyz d −−− = = Câu 48: Hàm số ( ) x y 0,5 = có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây? A. B. C. D. Câu 49: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) : x 3y 2z 11 0 −+ + + = có một véc tơ pháp tuyến là A. ( ) 3 n 3;2;11 =  B. ( ) 1 n 1;3;2 =  C. ( ) 4 n 1;2;11 = −  D. ( ) 2 n 1;3;2 = −  Câu 50: Tập hợp các số thực m để hàm số 3 2 y x mx m x m =− + + − 3 ( 2) đạt cực tiểu tại x=1 là A. {1} B. {−1} C. ∅ D.  ----------- HẾT ----------

Đề thi thử Toán Chuyên ĐHSP Hà Nội 2019 có đáp án

Ngày cuối tuần Trường THPT Chuyên Đ H S P Hà Nội cho thi thử toán lần 3 năm 2019 với cho các em học sinh củng cố lại kiến thức toán 3 năm cấp 3

Đề thi khá hay, bám sát đề tham khảo THPT Quốc gia toán của bộ giáo dục rèn luyện cho các em các kiến thức cần thiết nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia khoảng 2 tháng tới đây

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà nội gồm 5 trang và các em học sinh có 90 phút để làm đề thi toán .

Đề đã có đáp án rõ ràng khi các em làm bài xong sẻ hiển thị màu xanh nhé các em dò thời gian cũng như đáp án kỹ càng chúc em em làm bài vui vẻ

Sau đây là các câu hỏi hay trong Đề thi thử Toán THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà nội

Câu 23: Trong một chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình
3 2 st t t t ( ) 3 3 10, =− ++ trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc
của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là
A. 2 −6m / s B. 2 0m / s C. 2 12m / s D. 2

Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SC = a,
SB = 2a. Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO)
và (SBC) bằng A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số x 1
y . x 1

  • = − A và B là hai điểm thay đổi
    trên đồ thị sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại A và B song song với nhau. Biết rằng đường thẳng
    AB luôn đi qua một điểm cố định. Tọa độ của điểm đó là
    A. (1;1) B. (1; 1) − C. ( 1; 1) − − D. ( 1;1)

Hình ảnh các câu cuối trong Đề thi thử Toán THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà nội

Câu cuối đề thi toán chuyên ĐH SP Hà Nội 2019
Câu cuối đề thi toán chuyên ĐH SP Hà Nội
Đề thi thử Toán Chuyên ĐHSP Hà Nội 2019 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *