Đề thi thử THPT Chu Văn An – Hà Nội 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN 2

NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………..
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2;3 . − ) Tọa độ điểm B đối xứng với điểm
A qua mặt phẳng (Oxy) là
A. (−1;2;3 .) B. (1; 2; 3 . − − ) C. (1; 2;0 . − ) D. (0;0;3 .)
Câu 2: Thể tích V của khối trụ tròn xoay có diện tích đáy S và chiều cao h được tính bởi công thức
nào dưới đây?
A. V Sh = . B.
1
. .
2
V S h = C.
1
.
3
V Sh = D. V Sh = 3 .

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P x y z ): 2 2 1 0. + − − = Mặt phẳng nào
sau đây song song với (P) và cách (P) một khoảng bằng 3?
A. (Q x y z ): 2 2 10 0. + − + = B. (Q x y z ): 2 2 4 0. + − + =
C. (Q x y z ): 2 2 8 0. + − + = D. (Q x y z ): 2 2 8 0. + − − =
Câu 4: Tập xác định D của hàm số ( )
3 2 y x 27
π
= − là

A. D 3; . = +∞ ( ) B. D 3; . = +∞ [ ) C. D \ 3 . = R { } D. D . = R
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, đường thẳng ∆ đi qua điểm A(−2;4;3) và vuông
góc với mặt phẳng (α ): 2 3 6 19 0 x y z − + + = có phương trình là
A. 2 3 6
.
2 4 3
x y z − + −
= =

B. 2 4 3
.
2 3 6
x y z + − −
= =

C. 2 3 6
.
2 4 3
x y z + − +
= =

D. 2 4 3
.
2 3 6
x y z − + +
= =

Câu 6: Hàm số 3

y x x = − + + 12 5 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. (−∞ −; 1 .) B. (−2;2 .) C. (−3;0 .) D. (2; . +∞)
Câu 7: Một trong bốn hàm số cho trong các phương án A, B, C, D
sau đây có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. 1 3 2 1.
3
y x x = − + B. 3 2
y x x = − + 3 1.

C. 3 2
y x x = + + 3 1. D. 3 2
y x x = − + + 3 1.

Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, mặt cầu
(S ):
2 2 2 3 3 3 6 12 2 0 x y z x y + + − + + = có đường kính bằng
A. 2 21
.
3

B. 2 7
3
. C. 39
.
3

D. 2 39
.
3

Câu 9: Kí hiệu a b, lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức z i = −3 2 2 . Giá trị của biểu thức
P ab = bằng
A. 6 2. B. −6 2. C. 6 2 .i D. −6 2 .i
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 06 trang)

Mã đề 108

Trang 2/7 – Mã đề thi 108
Câu 10: Cho hàm số y f x = ( ) xác định trên nửa khoảng [−1;3) có bảng biến thiên như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
)
( )
1;3
min 2.
x
f x
 ∈ −

= − B.
)
( )
1;3
min 1.
x
f x
 ∈ −

= −

C.
)
( )
1;3
max 2.
x
f x
 ∈ −

= D.
)
( )
1;3
max 1.
x
f x

 ∈ −

Câu 11: Cho hàm số y f x = ( ) có bảng biến thiên như hình vẽ

Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu
đường tiệm cận?
A. 2. B. 1.
C. 4. D. 3.
Câu 12: Cho hàm số y f x = ( ) liên tục trên đoạn [a b; ] với a b < . Diện tích của hình phẳng giới hạn
bởi đồ thị hàm số y f x = ( ), trục hoành và hai đường thẳng x a x b = = , được tính theo công thức
A.

( )d .
b
a
S f x x = ∫ B. ( ) d .
b
a
S f x x = ∫
C.
( ) d .
b
a
S f x x = ∫ D.

( ) d .
b
a
S f x x = ∫

Câu 13: Cho bốn đường cong được kí hiệu là
(C C C 1 2 3 ), , ( ) ( ) và (C4 ) như hình vẽ bên. Hàm số 2
y x = log

có đồ thị là đường cong
A. (C1 ). B. (C4 ).
C. (C2 ). D. (C3 ).
Câu 14: Cho hàm số y f x = ( ) liên tục trên khoảng
(−∞ +∞ ; ,) có bảng biến thiên như sau

Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số y f x = ( ) không có cực trị. B. Hàm số y f x = ( ) đạt cực đại tại điểm x = −2.
C. Hàm số y f x = ( ) có giá trị cực tiểu y = 0. D. Hàm số y f x = ( ) đạt cực tiểu tại điểm x = −1.
Câu 15: Khối bát diện đều có số cạnh là
A. 8. B. 16. C. 12. D. 6.
Câu 16: Cho hình chóp S ABC . có đáy là tam giác ABC vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với
đáy ( ABC), AB a SA a = = , 2 . Gọi M N, lần lượt là trung điểm của SB SC , . Côsin của góc giữa hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *