TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề; (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Mã đề thi 101 Họ và tên:..................................................................... SBD: ............................. Câu 1: Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh đi lao động, trong đó 2 học sinh nam? A. 2 4 C C 6 9 + . B. 2 4 9 6 C C. . C. 2 4 6 9 A .A . D. 2 4 6 9 C C. . Câu 2: Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 3a2 và chiều cao bằng 2a. Thể tích khối chóp bằng A. 3 3a . B. 3 a . C. 3 6a . D. 3 2a . Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho vec tơ AB = − (3; 5;6)  , biết điểm A(0;6;2) . Tìm tọa độ điểm B . A. B(− − 3;11; 4 ). B. B(3;1;8) . C. 3 1; ;4 2 2 B     . D. B(3; 11;4 − ) . Câu 4: Cho hàm số y fx = ( ) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm của phương trình 2 () 3 0 f x + = là A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . Câu 5: Họ nguyên hàm của hàm số fx x x ( ) = cos là A. 2 sinx 2 x +C . B. 2 cosx 2 x +C . C. x C sinx+cosx + . Trang 2/7 - Mã đề thi 101 -Câu 7: Cho hàm số f x( ) liên tục trên đoạn [−1;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên [−1;3]. Giá trị của M m− bằng ? A. 0 . B. 5. C. 4 . D. 1. Câu 8: Cho hình chóp tam giác S ABC . có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB a = , AC a = 2 , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA a = . Tính thể tích V của khối chóp S ABC . . A. 3 4 a V = . B. 3 3 a V = . C. 3 2 a V = . D. 3 V a = . Câu 9: Tập xác định của hàm số ( ) 4 3 y x 1 − = − là: A. [1;+ ∞). B. (1;+ ∞) . C.  . D.  \ 1{ } Câu 10: Cho hàm số y fx = ( ) có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số y fx = ( ) có tổng số bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang ? A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 0 . Câu 11: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a thì có bán kính là: A. a 2 . B. 3 2 a . C. 3 2 a . D. a . Câu 12: Cho đường thẳng 1 : 2 x t d y t  = −   = . Điểm nào sau đây không nằm trên đường thẳng d ? A. (−1;4) . B. 1 ;1 2      . C. (1;0) . D. (1;2). Câu 13: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số 3 2 yx x = − 3 và trục hoành. A. 27 4 S = . B. 29 4 S = . C. 27 4 S = − . D. 13 2 S = . Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. sin x. sin dx x C =− + ∫ . B. sin x. cos dx x C =− + ∫ . C. sin x. sin dx x C = + ∫ . D. sin x. cos dx x C = + ∫ . Câu 15: Tính ( ) b a I f x dx = ∫ , biết F x( ) là một nguyên hàm của f x( ) và Fa Fb ( ) =− = 2, 3 ( ) . A. I =1. B. I = −1. C. I = −5 . D. I = 5 . Câu 16: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trìnhsinx 1 − = m có nghiệm? A. −≤ ≤ 2 0 m . B. 0 1 ≤ ≤ m . C. m ≥1. D. m ≤ 0 . Câu 17: Cho hệ trục tọa độ vuông góc (Oi jk ;; ; )   , chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau Trang 3/7 - Mã đề thi 101 -  A. M x y z OM xi y j zk ( ; ; ) ⇔ =+ +     . B. 222 i jk = = =1   . C. i j jk ki . . .1 = = =     . D. u x y z mu mxi my j mzk = ⇒= + + ( ; ; )   . Câu 18: Cho hàm số y fx = ( ) có bảng biến thiên như sau Giá trị cực tiểu của hàm số là A. − 2 . B. 1. C. −3 . D. 0 . Câu 19: Cho hàm số y fx = ( ) liên tục trên đoạn [a b; ]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y fx = ( ), trục hoành và các đường thẳng x ax b = = ; là A. ( ) b a − f x dx ∫ . B. ( ) a b f x dx ∫ . C. ( ) b a f x dx ∫ . D. ( ) b a f x dx ∫ . Câu 20: Tính 2 2 3 lim 2 31 n I n n − = + + . A. I = −∞ . B. I = 0. C. I =1. D. I = +∞ . Câu 21: Cho 2 log 6 = a . Khi đó giá trị của 3 log 18 được tính theo a là: A. 2 1 1 a a − − . B. a . C. 1 a a + . D. 2 3 a + . Câu 22: Cho hình hộp ABCD A B C D .' ' ' ' (như hình vẽ). A' B' C' B D C A D' Chọn mệnh đề đúng? A. Phép tịnh tiến theo DC  biến điểm A' thành điểm B' . B. Phép tịnh tiến theo AB'  biến điểm A' thành điểm C'. C. Phép tịnh tiến theo AC  biến điểm A' thành điểm D'. D. Phép tịnh tiến theo AA'  biến điểm A' thành điểm B' . x −∞ − 2 0 2 +∞ y′ + 0 − 0 + 0 − y −∞ 1 −3 1 −∞ Trang 4/7 - Mã đề thi 101 - Câu 23: Cho hàm số y fx = ( ) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y fx = ( ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. (0;2) . B. (2; ) +∞ . C. ( ;0) −∞ . D. ( 2;2) − . Câu 24: Bất phương trình 2 4 2 32 x x + < có tập nghiệm là S ab = ( ; ) , khi đó b a − là? A. 2 . B. 8 . C. 4 . D. 6 . Câu 25: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số nào dưới đây? A. 1 1 x y x − = + . B. 2 1 2 2 x y x + = − . C. 1 1 x y x + = − . D. 1 x y x − = − . Câu 26: Phương trình 2 2 log log ( 1) 1 x x + −= có tập nghiệm là: A. {2} . B. {−1;2} . C. {1;3}. D. {1}. Câu 27: Biết ( ) 9 0 f x dx = 37 ∫ và ( ) 9 0 g x dx =16 ∫ . Tính tích phân ( ) ( ) 9 0 I f x g x dx = + Trang 5/7 - Mã đề thi 101 -  Câu 31: Cho hàm số y fx = ( ) có đồ thị y fx = ′( ) như hình vẽ. Xét hàm số ( ) ( ) 133 3 2 2018 342 gx f x x x x = − − ++ . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. ( ) [ ] ( ) ( ) 3;1 3 1 min 2 g g g x − − + = B. ( ) [ ] ( ) 3;1 min 1 gx g − = . C. ( ) [ ] ( ) 3;1 min 1 gx g − = − . D. ( ) [ ] ( ) 3;1 min 3 gx g − = − . Câu 32: Cho lăng trụ đứng ABC A B C . ′′′ có AB =1, AC = 2 , AA′ = 2 5 và  0 BAC =120 . Gọi M là trung điểm của CC′ . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( A BM′ )là A. 21 7 . B. 5 . C. 21 5 . D. 5 3 . Câu 33: Ông Nam vay ngân hàng 800 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng tháng trong 60 tháng. Lãi suất ngân hàng cố định 0,5% trên tháng. Mỗi tháng ông Nam phải trả (lần đầu tiên phải trả là 1 tháng sau khi vay) số tiền là số tiền vay ban đầu chia cho 60 và số tiền lãi sinh ra từ số tiền gốc còn nợ ngân hàng. Tổng số tiền lãi mà ông Nam phải trả trong toàn bộ quá trình trả nợ là bao nhiêu? A. 135.500.000 đồng. B. 118.000.000đồng. C. 122.000.000 đồng. D. 126.066.666 đồng. Câu 34: Cho các số thực a b, thỏa mãn: log 2log 2log 235 a b ab = = + ( ). Tính Pa b = − 2 A. P = 23 . B. P = −2 . C. P = 25 . D. P = −23 . Câu 35: Cho hàm số y fx = ( ) có bảng biến thiên như hình vẽ Đồ thị hàm số y fx m = − ( ) 2 có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi A. 11 2; 2 m   ∈    B. m∈(4;11 .) C. m = 3 . D. 11 2; 2 m   ∈     . Câu 36: Cho khối chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng( ABCD) . Góc giữa mặt phẳng (SBC) và ( ABCD) bằng 0 45 . Gọi M N, lần lượt là trung điểm AB AD , . Tính thể tích khối chóp S CDMN . theo a . A. 3 8 a . B. 3 5 8 a . C. 3 5 24 a . D. 3 3 a . O x y 1 1 3 −3 −1 −2 Trang 6/7 - Mã đề thi 101 -Câu 37: Biết ( ) 2 1 2 0 2 ln 3 ln 2 2 x I dx a b c x + = =++ + ∫ với abc , , là các số nguyên. Tính S abc =++ A. S =1. B. S = 2 . C. S = −1. D. S = 0 . Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(0; 1; 1), B(3; 0; 1− ) , C(0; 21; 19 − ) và mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( ) 2 22 Sx y z : 1 1 11 − +− +− = . Mabc ( ; ; ) là điểm thuộc mặt cầu (S ) sao cho biểu thức 2 22 T MA MB MC =++ 3 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng abc + + . A. 12 5 abc ++= . B. 14 5 abc ++= . C. abc ++=12. D. abc ++= 0 . Câu 39: Cho hàm số y fx = ( ). Có bảng xét dấu đạo hàm như sau: Bất phương trình ( ) 2 x x 2 fx e m − < + đúng ∀ ∈x (0;2) khi chỉ khi A. m f > − (0 1 ) . B. ( ) 1 m f 1 e > − . C. m f ≥ − (0 1 ) . D. ( ) 1 m f 1 e ≥ − . Câu 40: Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1;16]. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng . A. 683 2048 . B. 19 56 . C. 1457 4096 . D. 77 512 . Câu 41: Trong không gian Oxyz , cho các điểm A(2; 1;6 − ) , B(−−− 3; 1; 4) ,C(5; 1;0 − ) . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là A. 2 5 25 . B. 5. C. 5 2 . D. 5 . Câu 42: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau và cắt một mặt cầu tâm O bán kính R tạo thành hai đường tròn có cùng bán kính. Xét hình nón có đỉnh trùng với tâm của một trong hai đường tròn và đáy trùng với đường tròn còn lại. Tính khoảng cách giữa (P) và (Q) để diện tích xung quanh hình nón đó là lớn nhất. A. 2 3 3 R . B. R 2 . C. R . D. 3 2 R . Câu 43: Cho hàm số f x( ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số ( ( )) ( ( )) 3 2 fx fx − 3. nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (1;2). B. (−∞;1) . C. (2;3) . D. (3;4) . Trang 7/7 - Mã đề thi 101

Đề thi thử Toán THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 2019 có đáp án

Một trả lời tới to “Đề thi thử Toán THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 2019 có đáp án”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *